گيتی برای تو شيواترين پند آموز است، اگر پندپذير باشی.   امام علی (ع)

« انجمن کوهنوردی دانشجويان دانشگاه تهران »

:: با سرود  بی صدا، مثل يک کوه بلند، مثل يک لبخند ::