درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

:: اساس نامه انجمن  کوهنوردی دانشجويان دانشگاه تهران::

بسمه تعالي

 

ماده 1: نام

نام اين تشكل انجمن كوهنوردي دانشجويان دانشگاه تهران خواهد بود كه از اين پس اختصاراً "انجمن" ناميده مي‌شود.

 

ماده 2: مُهر

مُهر انجمن مدور، با تصوير تركيبي از سردر دانشگاه تهران و كوه دماوند در وسط آن بوده و در حاشيه آن عبارت " انجمن كوهنوردي دانشجويان دانشگاه تهران" با سال تاسيس قيد مي‌شود.

 

ماده 3: محل

آدرس دائمي انجمن بصورت" ايران - تهران - دانشگاه تهران- اداره تربيت بدني- انجمن كوهنوردي دانشجويان دانشگاه تهران" خواهد بود و محل تشكيل جلسات هفتگي و مجمع ساليانه توسط شورا تعيين و اعلام خواهد شد.

 

ماده 4: اهداف

1-   فراهم آوردن فرصتي براي اعضاء انجمن جهت لذت بردن از كوهنوردي و فعاليت‌هاي مرتبط با آن در يك محيط دوستانه و با ايمني بيشتر

2-  فرآهم‌سازي امكان گردهم‌آيي افراد علاقمند به كوهنوردي و رشته‌هاي مرتبط با آن جهت تبادل افكار، انتقال تجربيات و منتفع شدن از فرصت‌هاي ايجاد شده در قالب انجمن

3-   آموزش افراد علاقه‌مند به كوهنوردي و رشته‌هاي مرتبط با آن و ارتقاء دانش و مهارت آنها

4-  شناساندن زيبايي‌هاي طبيعت ايران به اعضاء انجمن از طريق فعاليت‌هاي كوهنوردي، سنگ نوردي، جنگل نوردي، درياچه‌نوردي، بيابان نوردي، غارنوردي و همچنين رشته هاي مرتبط

5-  برنامه‌ريزي و ساماندهي اقدامات لازم به منظور فراهم‌سازي زمينه حضور حرفه‌اي اعضاء انجمن در  رشته كوهنوردي و همچنين رشته‌هاي مرتبط با آن

 

ماده 5: عضويت

الف) شرايط عضويت

1-  افرادي كه خود را در تحقق اهداف انجمن متعهد دانسته و به اساسنامه انجمن وفادار باشند.

2-  حداقل 18 سال تمام داشته باشند.

3-  به انجمن بدهي نداشته باشند.

4-  حق عضويت اوليه و شهريه سالانه را بپردازند.

5-  داراي كارت بيمه كوهنوردي باشند.

6-  فرم‌هاي درخواست عضويت را بطور كامل تكميل كرده باشند.

7-  از صحت و سلامت جسمي و روحي مرتبط با رشته مورد علاقه خود برخوردار باشند.

8-  درخواست عضويت آنها مورد پذيرش انجمن قرار گرفته باشد.

ب) انواع عضويت

1-  عضو دانشجوئي: دانشجويان دانشگاه تهران كه به تحصيل تمام وقت در دانشگاه اشتغال داشته باشند. درخواست عضويت اين افراد مي‌بايد به تائيد كميته عضويت برسد.

2-  عضو دانش‌آموخته: دانش‌آموختگان دانشگاه تهران كه حداقل به مدت 2 سال بصورت تمام وقت در دانشگاه تهران به تحصيل اشتغال داشته‌اند. درخواست عضويت اين افراد مي‌بايد به تائيد شورا برسد.

3-  عضو آزاد: افرادي كه دانشجو يا دانش‌آموخته دانشگاه تهران نبوده ولي به‌صورت فعال در برنامه‌هاي انجمن مشاركت داشته‌اند. درخواست عضويت اين افراد ابتدا مي‌بايد به تأييد2 نفر از اعضاي فعال انجمن رسيده و سپس به تصويب شورا برسد.

تبصره: از ابتداي سال 1384 انجمن عضو آزاد نخواهد پذيرفت.

4-  عضو افتخاري: افرادي كه خدمات شاياني در پيشبرد اهداف انجمن انجام داده باشند. پيشنهاد عضويت افتخاري يك فرد، با درخواست كتبي 3 نفر از اعضاء فعال انجمن  و پس از تصويب شورا در مجمع ساليانه به راي گذاشته مي‌شود. اعضاء افنخاري نياز به عضويت قبلي در انجمن نداشته و از كليه امتيازات اعضاء فعال برخوردار خواهند بود. اعضاء افتخاري همچنين از شرايط عضويت بند الف ماده 5 مستثني خواهند بود.

5-  عضو فعال: افرادي كه در طي 6 ماه متوالي حداقل در 6 برنامه تقويم رسمي انجمن شركت داشته باشند. منوط به اينكه تعداد برنامه‌هاي حضوريافته فرد در 3 ماه متولي حداقل به يك برنامه برسد. اعضاء فعال از امتيازاتي كه توسط كميته عضويت پيشنهاد شده و به تصويب شورا رسيده باشد، برخوردار خواهند شد. ليست اعضاء فعال توسط كميته عضويت در هر ماه اعلام خواهد گرديد. اعضاء شورا عضو فعال محسوب خواهند شد.

تبصره: تعداد اعضاء با عضويت دانشجويي در هيچ زماني نبايد از 75% كل اعضاء انجمن كمتر باشد. همچنين تعداد اعضاء مستقل انجمن حداكثر 10% كل اعضاء انجمن خواهد بود. وظيفه رعايت اين تبصره بر عهده كميته عضويت مي‌باشد.

 ج) ابطال عضويت

ابطال عضويت اعضاء انجمن به يكي از طرق ذيل امكان‌پذير خواهد بود:

1-    با درخواست كتبي خود اعضاء

2-    فوت يا از كار افتادگي اعضاء

3-    عدم شركت در برنامه‌هاي انجمن در 3 ماه متوالي پس از تصويب كميته عضويت(اين بند شامل اعضاء  افتخاري نمي باشد.)

4-  به درخواست كتبي سه نفر از اعضاء فعال انجمن، يكي از سرپرستان برنامه‌ها و يا يكي از اعضاء شورا و در صورت تصويب شورا منوط به اينكه 2 هفته قبل از بررسي در شورا، موضوع كتباً توسط دبير شورا به اطلاع فرد رسيده و امكان دفاع فرد از خود و استماع نظرات موافقين و مخالفين در شورا فراهم گردد

  تبصره: در صورتي كه عضويت فردي يكبار ابطال شده باشد، عضويت مجدد او در انجمن منوط به تصويب مجدد شورا و پس از گذراندن مجدد مراحل عضويت خواهد بود.

د) وظائف و مسئوليت اعضاء انجمن

1-  پرداخت حق عضويت اوليه و شهريه سالانه

2- فعاليت صحيح و منطبق بر استاندارد‌هاي آموزشي در موقع انجام فعاليت‌هاي گروهي در انجمن و يا در زمان استفاده از تجهيزات انجمن در فعاليتهاي انفرادي خارج از برنامه‌هاي انجمن

3-  رعايت كليه مقررات وضع شده از طرف انجمن

4-   رعايت شئونات و موازين اسلامي و اخلاقي

5-  عضويت و مشاركت فعال و موثر، حداقل در يكي از كميته‌هاي انجمن(در مورد اعضاء دانشجو)

6-  رعايت كليه نكات لازم جهت حفظ پاكيزگي و حفاظت از محيط طبيعت و كوهستان

7-  گزارش شرايط لوازم و وسايل انجمن به كميته تجهيزات بعد از استفاده از آنها

8-  بازگرداندن تجهيزات و وسائل انجمن به كميته تجهيزات در تاريخ مقرر

9-  قبول مسئوليت جايگزيني تجهيزات و لوازم انجمن حداكثر تا 2 هفته بعد از اتمام مهلت مقرر جهت تحويل تجهيزات و وسائل انجمن

10-     قبول مسئوليت استفاده از تجهيزات و وسائل توسط افراد تحت سرپرستي خود

11-   پذيرش مسئوليت فردي در بررسي ايمني برنامه‌ها شامل بررسي شرايط تجهيزات و وسايل، صلاحيت خود و ديگران و همچنين تمامي جنبه‌هاي مرتبط با اجراي برنامه‌هاي انجمن

هـ)حقوق و اختيارات اعضاء:

1-  معرفي و پيشنهاد افراد جهت عضويت در شورا

2-  معرفي و پيشنهاد افراد جهت عضويت افتخاري در انجمن

3-  ارائه پيشنهاد جهت ايجاد تغييرات و اصلاحات در اساسنامه انجمن

4-  حق پذيرش و يا رد درخواست عضويت در شورا

5-  شركت در فعاليتها و برنامه‌هاي آموزشي و كوهنوردي انجمن متناسب با سطح شايستگي خود

6-  پيشنهاد ابطال عضويت افراد

و )هزينه‌هاي عضويت:

 حق عضويت:

مبلغ حق عضويت براي انواع عضويت، هر سال به پيشنهاد كميته مالي و پس از تصويب شورا تعيين خواهد گرديد. پس از پذيرش درخواست عضويت فرد، حق عضويت دريافتي غير قابل برگشت خواهد بود. اعضاء افتخاري انجمن از حق عضويت معاف خواهند بود.

2-    شهريه سالانه :

مبلغ شهريه سالانه بر حسب نوع عضويت هر سال به پيشنهاد كميته مالي  و پس از تصويب شورا تعيين و ابلاغ خواهد گرديد.

تبصره 1: اعضاء افتخاري انجمن از پرداخت شهريه سالانه معاف خواهند بود. همچنين اعضاء اصلي شورا در زمان تصدي سمت عضويت شورا و همچنين به مدت 2 برابر طول عضويت در شورا، پس از اتمام دوره تصدي شورا از پرداخت شهريه سالانه معاف خواهند بود.

تبصره2: مبلغ شهريه سالانه در 4 ماهه اول از تاريخ مبنا %100، در 4 ماهه دوم %75، و در 4 ماهه سوم%50 رقم تعيين شده در نظر گرفته خواهد شد.

 تبصره3: هر گونه تخفيف در شهريه ساليانه براي اعضاء فعال انجمن پس از پيشنهاد كميته مالي و تصويب شورا به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره4:پرداخت شهريه ساليانه با نظر كميته مالي مي‌تواند حداكثر در 2 قسط صورت پذيرد.

 

ماده 6: شورا

1-     مديريت و اداره انجمن توسط شورا انجام مي‌پذيرد.

2-     انتخاب اعضا شورا هر سال در مجمع ساليانه انجمن صورت پذيرفته وافراد انتخاب شده بلافاصله به انجام وظائف خود مشغول خواهند شد.

3-     اعضاء شورا از ميان دانشجويان دانشگاه تهران انتخاب خواهند گرديد.

4-     تعداد اعضاء شورا شامل 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود.

5-     هر يك از اعضاء منتخب شورا مسئوليت‌هاي ذيل را پس از تصويب در اولين جلسه شورا عهده‌دار خوهند شد:

§  دبير شورا

§  مسئول كميته اجرائي و فني

§  مسئول كميته عضويت

§  مسئول كميته مالي و بودجه

§  مسئول كميته آموزش و ايمني

§  مسئول كميته تجهيزات

§  مسئول كميته انتشارات و تبليغات

6-   پيشنهاد كانديدهاي صلاحيت دار جهت احراز سمت عضويت شورا مي‌تواند از طرف اعضاء انجمن  به شورا ارائه گردد، منوط به اينكه حداقل به امضاء 2 نفر از اعضاء فعال انجمن رسيده باشد.

7-     كانديدهاي عضويت در شورا مي بايد حداقل 6 ماه سابقه عضويت در انجمن را دارا باشند.

8-   در صورتي كه فردي توسط اعضا انجمن به عنوان كانديد معرفي شده باشد تنها با انصراف كتبي فرد نام او از ليست كانديداهاي شورا حذف خواهد گرديد.

9-     حق راي جهت انتخاب اعضاء شورا تنها منحصر به اعضاء  فعال انجمن خواهد بود.

10- مسئوليت اداره جلسات شورا با دبير شورا و در صورت غيبت او با مسئول كميته اجرائي و فني خواهد بود.

11- جلسات شورا حداقل هر 2 هفته يكبار و به دعوت دبير شورا صورت خواهد پذيرفت.

12- مصوبات شورا با اكثريت نسبي(پنجاه بعلاوه يك) لازم الاجرا خواهد بود.

13- تعيين زمان و مكان تشكيل جلسات توسط شورا انجام مي‌پذيرد.

14- صورتجلسات شورا توسط دبير شورا تهيه و جهت نصب در تابلو اعلانات، حداكثر تا يك هفته بعد از برگزاري جلسه شورا، به كميته انتشارات و تبليغات ارسال خواهد گرديد.

15- جلسات شورا با حضور 4 نفر از 7 نفر اصلي اعضاء شورا رسمّيت خواهد يافت.

16-  در مواردي كه شورا لازم تشخيص دهد امكان حضور ساير افراد در جلسات شورا وجود خواهد داشت كه وظيفه دعوت از آنها بر عهده دبير شورا خواهد بود.

17- در صورت فوت و يا به هر دليلي كه امكان فعاليت يكي از اعضاء شورا وجود نداشته باشد يكي از اعضاء علي البدل با تصويب شورا به انجام وظيفه خواهد پرداخت. دبير شورا مي‌تواند براي مدت معيني(كه نبايد از 2 ماه تجاوز نمايد) خود شخصاً وظايف عضو مربوطه را بر عهده گرفته و يا به يكي ديگر از اعضاء شورا محول نمايد.

18- در صورت تصويب اكثريت مطلق(دو سوّم) اعضاء اصلي شورا مي‌توان يكي از اعضاء را از كار بركنار كرد. منوط به اينكه امكان دفاع و استماع نظارت موافقين و مخالفين فراهم شده باشد.

19- در صورتي كه امكان فعاليت شورا به هر دليلي وجود نداشته باشد و با تصويب اكثريت مطلق(دو سوّم)  اعضاء اصلي، مجمع فوق العاده انجمن تشكيل خواهد گرديد.

20- اعضاء شورا در قبال انجام خدمات جبران خدمات (حقوق) دريافت نخواهند داشت.

21- انجام فعاليتهاي بازرگاني و يا ساير فعاليتهاي غير مرتبط با اهداف انجمن توسط اعضاء شورا به نام انجمن، ممنوع مي باشد.

 

ماده 7- وظائف اعضاء شورا

الف )دبير شورا

1-       مسئوليت عمليات روزانه و عملكرد اثر بخش انجمن

2-       مسئوليت عملكرد اعضاء شورا و ديگر مسئولان اجرائي انجمن

3-    نمايندگي انجمن در خارج از سازمان و مسئوليت عقد قرارداد يا امضاء تفاهم نامه با ديگر انجمن‌ها يا گروه‌هاي كوهنوردي و يا با سازمان‌ها و مجامع داخلي و بين‌المللي در چارچوب اهداف و فعاليت‌هاي انجمن

4-    انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت حصول اطمينان از عملكرد بهينه كميته‌ها و همچنين برنامه‌ريزي مستمر جهت انجام عمليات و فعاليت‌هاي انجمن

5-       مسئوليت اداره جلسات شورا و هدايت جلسات

6-       مسئوليت پاسخ گوئي به نامه‌ها  و درخواست‌هاي كتبي

7-       مسئوليت رفع اختلاف ميان كميته‌ها

8-       سازماندهي كميته‌ها و تقسيم وظائف ميان مسئولين كميته‌ها و اطمينان از علملكرد صحيح آنها

9-       دعوت و بكارگيري مشاور، مدرس، مربي، راهنما، و ديگرخدمات مورد نياز در صورت لزوم و پس از تصويب در شورا

10-    ساماندهي و مديريت برگزاري مجمع سالانه انجمن

11-    مسئوليت تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع در خصوص وضعيت عملكرد كميته‌ها و وضعيت انجمن

12-    مسئوليت تحويل كليه مدارك، مستندات، تجهيزات و غيره به شوراي بعدي انجمن

ب) مسئول كميته اجرايي و فني

1-  برنامه‌ريزي و تهيه جدول زماني برنامه‌ها و فعاليت‌هاي انجمن بر حسب رشته‌هاي مختلف و بر حسب سطوح مختلف از نقطه نظر سطح آمادگي و شايستگي اعضاء انجمن و ارائه آن به شورا جهت تصويب با همكاري بقيه كميته‌هاي انجمن

2-    ارسال جدول برنامه‌هاي مصوب انجمن به كميته انتشارات و تبليغات جهت اطلاع رساني به اعضاء انجمن

3-  انتخاب سرپرستان جهت اجراي برنامه‌ها و اطمينان يافتن از تمهيد كليه اقدامات مورد نياز جهت اجراي موفق برنامه‌ها شامل نقليه، تجهيزات مورد نياز و غيره

4-    بررسي شرايط و صلاحيت تيم سرپرستي برنامه‌ها بر اساس سياست‌هاي تدوين شده شورا

5-  كمك و مشاوره به تيم سرپرستي در كليه مراحل برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌ها براساس سياست ها و خطوط كلي ترسيم شده توسط شورا و همچنين استانداردهاي ايمني

6-    دريافت گزارش برنامه‌ها از سرپرستان و ارسال آنها به كميته انتشارات و تبليغات

7-  مسئوليت مديريت جلسات هفتگي انجمن، اعلام و معرفي برنامه‌ها در جلسات و همچنين مديريت امور ثبت نام از علاقمندان جهت شركت در برنامه‌ها با هماهنگي كميته عضويت

8-    ايجاد كميته‌هاي فرعي براي رشته هاي مختلف پس از تصويب در شورا

ج)مسئول كميته عضويت:

1- تمهيد انجام كليه فعاليت‌هاي مرتبط با عضويت افراد در انجمن

2- ارائه گزارش ماهانه به شورا از وضعيت عضويت اعضاء و همچنين شرائط و نحوه همكاري آنها

3- تهيه و انتشار ليست اعضاء فعال انجمن در هر ماه

4- نگهداري و مديريت پرونده‌ها و سوابق افراد و رعايت موارد محرمانگي و حفظ حريم شخصي افراد

5- ارائه كارت عضويت به افراد

6- ابطال عضويت افراد در صورت تصويب شورا و يا در صورت تصويب كميته عضويت براي افرادي كه در 3 ماه متوالي در هيچ يك از برنامه‌هاي انجمن شركت نداشته‌اند

7- جمع‌آوري وجوه حق عضويت و شهريه ساليانه اعضاء و تحويل به كميته مالي

8- نگهداري اطلاعات تماس، اطلاعات پزشكي، گواهي‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها و و ديگر مدارك و مستندات مربوط مربوط به اعضاء انجمن

9- طبقه‌بندي و رتبه‌‌بندي اعضاء انجمن در رشته‌هاي مختلف از لحاظ علاقه، سطح آمادگي، فعاليت و بروزآوري اطلاعات

10-    همكاري با كميته اجرايي و كميته آموزش جهت انتخاب افراد بمنظور شركت در برنامه‌هاي عملي و نظري

د)مسئول كميته مالي

1-      تهيه گزارش بودجه مورد نياز انجمن بصورت ساليانه و مقطعي با همكاري ديگر كميته‌هاي انجمن و ارائه آن به دانشگاه

2-      نگهداري و مديريت حسابهاي درآمد و هزينه انجمن و اسناد مالي مربوطه

3-      قبول هدايا و كمك‌ها و جمع‌آوري حق عضويت و شهريه ساليانه اعضاء انجمن

4-      ارائه گزارش از وضعيت بودجه انجمن در هر ماه به شورا

5-      تهيه وارائه گزارش مالي ساليانه به مجمع عمومي انجمن

6-      تهيه و ارائه پيشنهاد به شورا به منظور كسب در‌آمد از ساير منابع

7-      تهيه و ارائه پيشنهاد تخفيف شهريه ساليانه براي اعضاء فعال انجمن به شورا

8-      همكاري با ديگر كميته‌هاي انجمن جهت تهيه و خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز انجمن پس از تصويب درخواست خريد كميته‌ها در شورا

9-      قراردادن تنخواه لازم در اختيار كميته‌ها پس از تصويب در شورا

10-   ارائه پيشنهاد و نگهداري مبلغي بعنوان ذخيره احتياطي پس از تصويب شورا

هـ) مسئول كميته آموزش و ايمني

1-  برنامه‌ريزي و تهيه جدول زماني برنامه‌هاي آموزشي در رشته‌هاي مختلف و بر اساس سطح آمادگي و شايستگي اعضاء انجمن با همكاري ساير كميته‌هاي انجمن و ارائه پيشنهاد به شورا جهت تصويب

2-    انجام تمهيدات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت ثبت‌نام و برگزاري دوره‌هاي آموزشي با هماهنگي كميته اجرايي

3-    اطمينان يافتن از اينكه كليه اعضاء انجمن بصورت متناوب مورد آموزش و تست قرار گرفته و گواهي‌هاي لازم را اخذ مي‌نمايند

4-    ارسال اطلاعات مربوط به آموزش‌ها، تست‌ها و گواهي‌نامه‌ها به كميته عضويت جهت درج در پرونده اعضاء انجمن

5-    ارائه گزارش ماهيانه از وضعيت برنامه‌هاي آموزشي انجمن به شورا

6-    ارائه پيشنهاد به شورا جهت دعوت از مربيان و مدرسان جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي با هماهنگي كميته اجرائي و فني

7-    تهيه كتب،CD و ديگر مواد آموزشي با هماهنگي كميته مالي و تحويل آنها به كميته انتشارات و تبليغات بمنظور ارائه خدمات امانت به اعضاء

8-    همكاري با كميته انتشارات و تبليغات جهت تهيه جزوات و مطالب آموزشي براي اعضاء انجمن

و) مسئول كميته تجهيزات

1-   مسئوليت نگهداري، استفاده و ايمني تجهيزات و لوازم انجمن

2-  خريد و تهيه تجهيزات و لوازم مورد نياز جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب انجمن با همكاري كميته مالي، كميته اجرائي و فني و كميته آموزش پس از تصويب در شورا

3-   ارائه گزارش ماهانه به شورا از وضعيت كمي و كيفي تجهيزات انجمن

4-   تهيه و ارائه گزارش به شوراء از تجهيزات و لوازمي كه نياز به جايگزيني دارند

5-   نگهداري و تهيه شناسنامه تجهيزات شامل اطلاعات مربوط به تاريخ خريد، مبلغ خريد، تاريخ انقضاء، خرابي‌ها، تعميرات و غيره

6-  ارائه خدمات امانت تجهيزات و وسايل انجمن به اعضاء فعال در قبال ارائه كارت عضويت و در قبال دريافت هزينه استهلاك با در نظر گرفتن جدول زماني برنامه‌هاي انجمن و هماهنگي با كميته اجرائي و فني و بر اساس حسب صلاحيت و شايستگي افراد(تعيين هزينه استهلاك بر اساس پيشنهاد كميته و تصويب در شورا خواهد بود)

7-   نگهداري سوابق اطلاعات مربوط به امانت تجهيزات به اعضاء فعال انجمن

8-   قراردادن تجهيزات و وسايل مورد نياز اجراي برنامه‌هاي انجمن به سرپرست برنامه‌ها با هماهنگي كميته اجرايي  و كميته آموزش

9-   تحويل‌گرفتن تجهيزات و وسائل از سرپرست برنامه‌ها و يا اعضاء انجمن و كننرل سلامت و كيفيت آنها پس از استفاده

10-  مسئوليت بازگرداندن و يا دريافت غرامت از افراد در زمان مفقود شدن و يا خسارت ديدن تجيهزات و وسائل انجمن پس از احراز  سهل‌انگاري صورت گرفته توسط آنها  

ز) مسئول كميته انتشارات و تبليغات

1- مسئوليت اعلان برنامه‌ها در دانشكده‌ها، سايت و تابلو اعلانات انجمن

2- مسئوليت تهيه و انتشار نشريه انجمن و مسئوليت سر دبيري آن

3- تهيه و توزيع بروشور تبليغاتي و معرفي انجمن

4- تهيه تقديرنامه‌ها و همچنين تهيه دفتر ياد بود انجمن

5- مسئوليت مديريت و بروزرساني وب سايت انجمن

6-  تهيه آرشيو نامه‌ها، عكس، فيلم، نشريات، كتب، CD، صورتجلسات شورا و كميته‌ها و همچنين گزارشات برنامه‌ها

7-  ارسال گزارش برنامه‌ها به اداره تربيت بدني دانشگاه

8-  مديريت تابلو اعلانات انجمن و قراردادن اطلاعيه‌ها، صورتجلسات و برنامه‌ها در آن

9-   قراردادن اطلاعات عمومي اعضاء در وب سايت انجمن و همچنين اطلاعات مربوط به برنامه‌ها، عكس‌ها، گزارشات، صورتحساب و اخبار انجمن

10- مسئوليت اعلان و دعوت از اعضاء انجمن جهت شركت در مجمع عمومي ساليانه و فوق العاده انجمن  و همچنين ارسال كليه نامه‌ها و مكاتبات به آدرس پستي و آدرس پست الكترونيكي اعضاء

 

 ماده 8) كميته‌ها:

1-    كميته‌ها با هدف ساماندهي مشاركت و همكاري اعضاء انجمن جهت اجراي وظائف محوله به مسئولين كميته‌ها تشكيل مي‌گردند.

2-    اعضاء كميته‌ها از ميان اعضاء انجمن انتخاب خواهند شد.

3-    پيشنهاد عضويت در هر يك از كميته‌ها توسط اعضاء انجمن ارائه ولي تصميم نهائي با شورا خواهد بود

4-    جلسات كميته‌ها با حضور مسئول كميته به ‌اضافه نصف اعضاء كميته رسميت خواهد يافت.

5-    تعداد كل اعضاء هر كميته نبايد از 3 نفر كمتر باشد.

6-    جلسات كميته‌ها حداقل هر 2 هفته يكبار برگزار خواهد گرديد.

7-  در صورتي كه تعداد حد نصاب براي تشكيل كميته‌ها تحقق نبايد شورا نسبت به بررسي موضوع و در صورت لزوم نسبت به جلب مشاركت اعضاء جهت عضويت در بيش از يك كميته اقدام خواهد ورزيد. در هر حال نظر نهايي شورا در خصوص همكاري افراد در بيش از يك كميته، فصل الخطاب خواهد بود.

8-    مصوبات كميته‌‌ها با رأي اكثريت نسبي(نصف بعلاوه يك) لازم الاجرا خواهد بود.

9-    با توجه به مسئوليت سنگين محوله به مسئولين كميته‌ها براي ايشان حق وتو در نظر گرفته مي‌شود.

10-صورتجلسات كميته‌ها مي‌بايد حداكثر تا يك هفته بعد از برگزاري جلسه، جهت نصب در تابلو اعلانات به كميته انتشارات و تبليغات تحويل گردد.

11-مسئوليت تقسيم وظائف و مسئوليت در داخل كميته‌ها بر عهده مسئول كميته خواهد بود.

12-در صورتي كه به خاطر اختلاف ميان اعضاء كميته با مسئول آن احتمال بوجود آمدن مشكلات در روند فعاليت انجمن احساس گردد در آن صورت موضوع جهت بررسي و اقدام لازم به شورا ارجاع خواهد گرديد.

13-پيشنهاد مي‌گردد در صورت در خواست تمامي اعضاء يك كميته از شورا جهت تعويض مسئول كميته، به درخواست آنها ترتيب اثر داده شود.

14-مسئول كميته مي‌تواند در مواردي كه لازم تشخيص دهد از ساير افراد جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

15-زمان و مكان تشكيل جلسات توسط كميته تعيين خواهد شد.

16-مسئولين كميته‌ها وظيفه دارند هر ماه گزارشي از وضعيت همكاري اعضاء كميته‌ و روند اجراي برنامه‌هاي كميته به شورا ارائه دهند.

17-اطلاعات مربوط به نحوه و سطح مشاركت و همكاري اعضاء كميته پس از تصويب شورا جهت ثبت در پرونده آنها به كميته عضويت ارسال خواهد شد.

18-در صورت عدم همكاري و مشاركت موثر اعضاء كميته در انجام وظائف و مسئوليت‌هاي محوله، مسئول كميته مي‌تواند درخواست ابطال عضويت آنها را به دبير شورا تسليم نمايد.

19-در صورت لزوم و با هماهنگي مسئولين كميته‌ها، امكان برگزاري جلسات مشترك ميان كميته‌ها وجود خواهد داشت.

20-اعضاء كميته‌ها در قبال خدمات ارائه شده جبران خدمت دريافت نخواهند كرد.

21-در صورت پيشنهاد مسئول كميته و تصويب شورا، اعضاء فعال كميته‌ها  علاوه بر برخورداري از تخفيف شهريه ساليانه در جلسات هفتگي نيز مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

 

ماده 9) برنامه‌ها

1-  شركت در كليه برنامه‌هاي انجمن براي اعضاء آزاد خواهد بود.

2-  اولويت شركت در برنامه‌ها با اعضاء فعال انجمن مي‌باشد.

3-  ظرفيت شركت در برنامه‌ها بر اساس حداقل 70 درصد دانشجو، حداكثر20 درصد دانش‌آموخته و حداكثر 10 درصد عضو آزاد خواهد بود.

4-  تصميم‌گيري و نظر نهائي در ارتباط با صلاحيت و شايستگي يك فرد جهت شركت در برنامه‌ها با كميته عضويت مي‌باشد.

5-  در صورتي كه تعداد ثبت‌نام كنندگان در يك برنامه از ظرفيت در نظرگرفته‌شده بيشتر باشد نظرنهايي در اين خصوص بر عهده كميته عضويت خواهد بود.

6-  در موارد خاص و با تصويب شورا مي‌توان نسبت به برگزاري برنامه‌هاي همگاني عمومي، كه شركت غير اعضاء انجمن امكان پذير باشد اقدام نمود.

7-  كليه افراد علاقمند به عضويت در انجمن مي‌توانند جهت شناخت و آشنايي بيشتر با انجمن حداكثر در 2 برنامه همگاني بدون عضويت و پرداخت شهريه سالانه اقدام نمايند. شركت اين افراد منوط به اجازه كميته عضويت و هماهنگي با كميته اجرايي و فني خواهد بود. پس از عضويت فرد در انجمن، تاريخ عضويت و مبناي محاسبه شهريه سالانه از تاريخ اولين حضور فرد در برنامه‌هاي انجمن، ملاك قرار خواهد گرفت.

8-     تا حد امكان انجمن مي‌بايد بگونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه عدم شركت اعضاء در برنامه‌ها به خاطر محدوديت ظرفيت نباشد.

9-    هزينه برنامه براي عضويت‌هاي مختلف به پيشنهاد مسئول كميته اجرائي و فني و پس از تصويب شورا مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

 

ماده 10) سرپرست

1-  سرپرست كسي است كه به پيشنهاد مسئول كميته اجرائي و فني و پس از تصويب شورا وظيفه مديريت و رهبري برنامه‌ها را بر عهده مي‌گيرد.

2- رپرست برنامه‌ها تا حد امكان از ميان اعضاء دانشجوي انجمن انتخاب خواهد ‌گرديد.

3- دعوت از افراد خارج از انجمن جهت سرپرستي برنامه‌ها منوط به پيشنهاد مسئول كميته اجرايي و فني بوده و مي‌بايد به تصويب شورا برسد.

4- پشنهاد مي‌گردد در صورت امكان هر يك اعضاء دانشجوي فعال انجمن فرصت سرپرستي حداقل يك برنامه را در طول سال داشته باشند.

5-  شورا نبايد يكي اعضاء انجمن را بدون جلب رضايت او ملزم به قبول سرپرستي بيش از 2 برنامه در 3 ماه متوالي نمايد.

6-  در صورتي كه شورا فردي را جهت سرپرستي يك برنامه انتخاب نمايد تنها با انصراف كتبي و با ارائه دلايل كافي مي‌تواند از انجام وظيفه سرپرستي سرباز زند، مشروط به اينكه انصراف خود را حداقل 2 روز قبل از اجراي برنامه به مسئول كميته اجرائي و فني تحويل دهد.

7- در صورت انصراف يكي از اعضاء براي 3 بار متوالي جهت سرپرستي برنامه‌ها، موضوع جهت بررسي و در صورت لزوم جهت ابطال عضويت فرد به شورا ارجاع خواهد گرديد.

8- انتخاب يكي از اعضاء افتخاري انجمن جهت سرپرستي برنامه‌ها تنها با ابراز تمايل و علاقه آنها امكان‌پذير خواهد بود.

9- سرپرست برنامه مي‌تواند با هماهنگي مسئول كميته اجرائي و فني حداكثر تا10% ظرفيت برنامه،كه نبايد از دو نفر تجاوز نمايد، از افراد خارج از انجمن جهت كمك به اجراي برنامه دعوت نمايد.

10- سرپرست برنامه مي‌تواند از همكاري افراد شركت كننده در برنامه استفاده نمايد.

11- مسئوليت كليه تصميم‌ها و اقدامات انجام شده در طول اجراي برنامه بر عهده سرپرست برنامه خواهد بود.

12- مسئوليت كنترل شرايط و صلاحيت افراد شركت كننده در برنامه‌ها بر عهده سرپرست برنامه مي‌باشد.

13- سرپرست برنامه مي‌تواند در صورت عدم احراز شرايط و آمادگي افراد جهت اجراي برنامه، با مسئوليت خود آنها را از شركت در برنامه منع نمايد.

14- سرپرست مي‌تواند در صورت قصور افراد در انجام وظائف و مسئوليت‌هاي محوله و يا عدم رعايت نظم و انظباط و مقررات انجمن در طول اجراي برنامه، موضوع را جهت بررسي به شورا ارجاع نمايد.

15- سرپرست برنامه حق توهين و تنبيه افراد را به هيچ عنوان نخواهد داشت.

16- سرپرست برنامه موظف است حداكثر تا يك هفته پس از اتمام برنامه، گزارش برنامه را تهيه و به مسئول كميته اجرايي و فني تحويل دهد.

17- سرپرست برنامه‌ وظيفه‌ دارد با همكاري مسئولين ديگر كميته‌ها نسبت به تعيين و تدارك تجهيزات و وسايل مورد نياز جهت اجراي موفق برنامه اقدام نمايد.

18- سرپرست برنامه وظيفه دارد كليه اقدامات و تمهيدات لازم براي حفظ سلامتي و جان افراد شركت كننده در برنامه  و همچنين جهت جلوگيري از آسيب تجهيزات و وسايل انجمن را بكار بندد.

19- سرپرست برنامه وظيفه دارد كليه جوانب برنامه را سنجيده و از فراهم بودن كليه شرايط و امكانات مورد نياز جهت اجراي موفق برنامه اطمينان حاصل كند و در صورت لزوم با همكاري مسئول كميته اجرايي و فني نسبت به رفع احتياجات و اصلاح شرايط اقدام نمايد.

 

ماده 11) جلسات

الف) جلسات هفتگي عمومي

1-    انجمن هر هفته جلسات منظم هفتگي عمومي خواهد داشت.

2-    زمان و مكان تشكيل جلسات هفتگي توسط شورا اعلام خواهد شد.

3-    شركت در جلسات هفتگي براي كليه عموم آزاد خواهد بود.

4-    ممانعت از شركت افراد در جلسات هفتگي با شورا خواهد بود.

5-  ارائه اخبار و مسائل روز كوهنوردي، ارائه گزارش برنامه‌هاي انجام شده، اعلان برنامه‌ها و ثبت نام جهت اجراي برنامه‌ها در اين جلسات انجام مي‌شود.

6-    مديريت جلسات هفتگي با كميته اجرايي و فني مي‌باشد.

ب) مجمع عمومي

1-    مجمع عمومي انجمن هر سال در اسفند‌ماه برگزار خواهد گرديد.

2-    رياست جلسه بر عهده دبير انجمن و در صورت غيبت او با دبير شورا خواهد بود.

3-    زمان و مكان برگزاري جلسه مجمع توسط شورا تعيين و حداقل 2 هفته قبل از برگزاري جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.

4-  استماع گزارش عملكرد ساليانه انجمن ، انتخاب شوراي جديد ، اصلاح در اساسنامه ، تغيير سال مالي،  اعطاي عضويت افتخاري و  همچنين انحلال انجمن از وظائف مجمع عمومي ساليانه مي‌باشد.

5-  مصوبات مجمع در مورد اصلاح اساسنامه و انحلال آن با اكثريت مطلق اعضاء(دو سوّم اعضاء) و در بقيه موارد  با اكثريت نسبي لازم ‌الاجرا خواهد بود.

6-    اسامي كانديدهاي منتخب جهت احراز عضويت در شورا حداقل 2 هفته قبل از برگزاري مجمع توسط شوراء اعلام خواهد گرديد.

7-    حق راي جهت انتخاب اعضاء شورا فقط منحصر به اعضاء فعال انجمن خواهد بود.

8-    جلسات مجمع با حضور حداقل %50 اعضاء فعال انجمن رسميت خواهد يافت.

9-    شركت عموم در جلسه مجمع آزاد بوده ولي حق رأي نخواهد داشت.

10- شيوه رأي‌گيري جهت انتخاب اعضاء شورا بصورت كتبي و براي بقيه موارد با تشخيص رئيس جلسه انجام خواهد پذيرفت.

11- در صورتي كه جلسه مجمع به حد نصاب نرسد شورا وظيفه دارد حداكثر ظرف 2 ماه نسبت به برگزاري مجدد مجمع اقدام نموده و تا آن زمان اداره انجمن را كماكان ادامه دهد. جلسه بعدي مجمع با هر تعداد از اعضاء فعال رسميت خواهد يافت منوط بر اينكه تعداد  اعضاء فعال حاضر در جلسه از  %25 كل  اعضاء فعال انجمن كمتر نباشد.

ج) مجمع فوق العاده

در صورت تصويب شورا مي‌توان در مواردي كه امكان تداوم فعاليت شورا و يا انجمن مقدور نباشد نسبت به برگزاري مجمع فوق العاده اقدام نمود. كليه اختيارات، شرايط برگزاري، مديريت و تصويب مصوبات اين مجمع همانند مجمع ساليانه خواهد بود.

 

ماده 12) تيم نجات

در مواقع ضروري و با صلاحديد دبير شورا تيم نجات متشكل از اعضاء انجمن و همچنين در صورت نياز،  با همكاري افراد خارج از انجمن تشكيل خواهد گرديد. اعضاي تيم نجات و همچنين مدير تيم توسط مسئول كميته اجرايي و فني انتخاب خواهد گرديد. در زمان تشكيل تيم نجات اولويت تخصيص كليه منابع و امكانات انجمن با تيم نجات بوده و امكان برداشت از حساب ذخيره احتياطي با نظر دبير شورا وجود خواهد داشت.

تبصره1: در صورتيكه تشكيل تيم نجات ضروري بوده و امكان دسترسي به دبير شورا فراهم نگردد و خوف وارد آمدن خسارت جبران ناپذير به خاطر فوت زمان وجود داشته باشد، اين وظيقه به مسئول كميته اجرايي و فني و در صورت عدم دسترسي به او با هر يك از اعضاء شورا خواهد بود كه بايد در برابر تصميم خود جوابگو و مسئول عواقب آن باشند.

 

  ماده 13) قوانين و مقررات

1-  فعاليت‌هاي انجمن در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين در چارچوب مقررات مصوب دانشگاه تهران انجام خواهد پذيرفت.

2-    شورا حق قانون‌گذاري نداشته و تنها مي‌تواند به تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي جهت تحقق مواد اين اساسنامه اقدام نمايد.

3-    حق تفسير مواد اساسنامه با شورا خواهد بود.

 

ماده 14) كميته انظباطي

شورا وظيفه كميته انظباطي انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده 15) تنفيذ

اساسنامه و تغييرات آن پس از امضاء رئيس اداره كل تربيتي دانشگاه تهران تنفيذ خواهد شد.

 

ماده 16) گواهي تصديق قبول خطر و پيشامد

كليه اعضاء انجمن لازم است تعهد‌نامه‌اي دال بر پذيرش خطر و قبول فردي مسئوليتِ ناشي از پيشامدهاي ناگوار، امضاء و به انجمن تحويل نمايند.

 

ماده 17) اصلاح اساسنامه

1-    پيشنهاد تغبير يا اصلاح اساسنامه مي‌تواند توسط يكي از اعضاء شورا و يا با درخواست كتبي سه نفر از اعضاء فعال انجمن به شورا ارائه گردد.

2-    تمامي پيشنهادات جهت اصلاح اساسنامه مي‌بايد تا يك ماه قبل از برگزاري جلسه مجمع عمومي به شورا تحويل شود.

3-    شورا وظيفه بررسي، دسته بندي و تهيه پيشنهاد اصلاحيه اساسنامه را بر عهده خواهد داشت.

4-    طرح اصلاح اساسنامه مي‌بايد به نحو مقتضي حداقل 2 هفته قبل از برگزاري مجمع عمومي به اطلاع اعضاء انجمن برسد./

 

                                               متن کامل اساسنامه (PDF , 172k)

اسالم به خلخال - عکس گلرير فرمانی

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384