درباره انجمن?????? ? عضويت??? ??? ?فصلنامه اوجمطالب آموزشیگالری عکسديدگاهگروه دانشکده ها?? ? ?

 

::  گروههای کوهنوردی فعال دانشکده ها ::

 

گروه کوهنوردی دانشکده فنی

جلسات هفتگی: دوشنبه ها ساعت 17 - سمت چپ سالن شهيد چمران

http://groups.yahoo.com/fanni_climbers

 

گروه کوهنوردی دانشکده هنر ها

جلسات هفتگی : سه شنبه ها ساعت 13 - پرديس مرکزی دانشکده هنرها

[گزارشی از اولين سال فعاليـت گروه - فايل PDF]

 

گروه کوهنوردی گروه فيريک دانشکده علوم

[گزارشی از اولين سال فعاليـت گروه - فايل PDF]

http://groups.yahoo.com/Physics_Mountaineers

 

 |  صفحه اول   |   درباره انحمن    |    تقویم برنامه ها   |    عضویت   |   فصلنامه اوج    |   گزارش برنامه ها   |  مطالب آموزشیگروههای دانشکده ها   |   گالری عکس   |

                |   ديدگاه   |   تماس با ما   |

© حق استفاده از مطالب این سایت برای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران محفوظ است.

استفاده از محتويات این سایت تنها باذکر ماخذ مجاز است.

ارديبهشت 1384